Gramatika: Ito, na, kung ano angDagdagan ang ingles Gramatika: mga panahunan, adjectives at adverbs, kondisyonal, modal verbs